top of page

Regulamin zawodów

„NorDan RUN”

I. Informacje ogólne

Art. 1. Bieg „NorDan RUN”, zwany dalej „Zawodami”, jest imprezą biegową o charakterze sportowym.

Art. 2. Zawody mają charakter terenowy. Wyznaczone przez Organizatora trasy Zawodów przebiegają w przeważającej części na terenach pozamiejskich, ścieżkami leśnymi i drogami gruntowymi.

Art. 3. Łączny limit uczestników dla wszystkich trzech tras wynosi 300 osób.

Art. 4. Organizatorem Zawodów jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Wolsztyński Klub Biegowy” z siedzibą w Wolsztynie, ul. Poznańska 1, 64-200 Wolsztyn.

Art. 5. Sponsorem tytularnym jest firma NorDan Sp. z o.o.

Art. 6. Dyrektorem i koordynatorem Zawodów jest Bartosz Fudali.

Art. 7. Oficjalna strona internetowa Zawodów, zwana dalej „Stroną”, znajduje się pod adresem www.nordanrun.pl

II. Cele Zawodów

Art. 8. Celami Zawodów są:

 1. Aktywizacja psychofizyczna uczestników.

 2. Promocja aktywnego stylu życia i właściwych postaw życiowych.

 3. Promocja walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych terenów obejmujących powiat wolsztyński.

 4. Popularyzacja zawodów biegowych jako alternatywnej formy upowszechnienia kultury fizycznej, turystyki i rekreacji.

III. Termin i miejsce

Art. 9. Zawody zostaną przeprowadzone w sobotę 03.09.2022r. Termin przeprowadzenia Zawodów może ulec zmianie tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o czym Organizator ma obowiązek niezwłocznie poinformować na Stronie.

Art. 10. Biuro Zawodów znajduje się w Wolsztynie, ul. Poznańska 1, 64-200 Wolsztyn, obiekt „Fala Park”.

Art. 11. Strefa startu i mety wszystkich trzech tras zlokalizowana jest przy obiekcie „Fala Park” od strony jeziora wolsztyńskiego.

IV. Trasy

Art. 12. Start i meta wszystkich trzech tras zlokalizowane są przy obiekcie „Fala Park” w Wolsztynie, ul. Poznańska 1, 64-200 Wolsztyn, od strony jeziora wolsztyńskiego.

Art. 13. Uczestnik Zawodów ma do wyboru jedną z trzech tras:

 1. Dystans około 10 km – wokół jeziora wolsztyńskiego (Szlak Żurawi):

  • start o godzinie – 11:00,

  • przewyższenia około + 30m,

  • łączny limit czasu – 2h,

  • punkty na trasie (PKO) – 1

   1. na około 5,5 km. Brak limitu czasu na punkcie. Woda i owoce.

 2. Dystans około 24 km – wokół jeziora wolsztyńskiego (Szlak Żurawi), przez miejscowość Ruchocki Młyn i kierunek na „mostek nad Dojcą”:

  • start o godzinie – 10:00,

  • przewyższenia około + 110m,

  • łączny limit czasu – 4h,

  • punkty na trasie (PKO) – 2

   1. Na około 12,5 km. Limit czasu na punkcie – 2h. Woda, cola, izotonik, owoce i krakersy.

   2. Na około 19,5 km. Brak limitu czasu na punkcie. Woda i owoce.

 3. Dystans około 50 km – wokół jeziora wolsztyńskiego (Szlak Żurawi), przez miejscowość Ruchocki Młyn, „mostek nad Dojcą” i kierunek na miejscowość Kuźnica Zbąska:

  • start o godzinie – 09:00,

  • przewyższenia około + 400m,

  • łączny limit czasu – 8h,

  • punkty na trasie (PKO) – 4

   1. Na około 12,5 km. Limit czasu na punkcie – 2h. Woda, cola, izotonik, owoce i krakersy.

   2. Na około 26 km. Limit czasu na punkcie – 4h. Woda, cola, izotonik, owoce, krakersy, ser, kabanosy i pieczywo.

   3. Na około 35 km. Limit czasu na punkcie – 6h. Woda i owoce.

   4. Na około 45,5 km. Brak limitu czasu na punkcie. Woda i owoce.

Art. 14. O udostepnieniu dokładnych map tras i śladów GPX, Organizator poinformuje w „Komunikacie Startowym” na Stronie.

Art. 15. Na etapie rejestracji, uczestnik Zawodów deklaruje w sposób wiążący wybór jednej z tras wymienionej powyżej.

Art. 16. Trasy będą oznakowane za pomocą różnokolorowych taśm i strzałek. Każda trasa ma odrębną identyfikację kolorystyczną:

 1. Dystans 10 km – kolor niebieski.

 2. Dystans 24 km – kolor żółty.

 3. Dystans 50 km – kolor czerwony.

Odpowiedni kolor symbolizujący wybraną trasę, znajdzie się także na numerze startowym uczestnika.

Art. 17. Na wszystkich trzech trasach Zawodów oprócz Punktów Kontrolno-Odżywczych będą zorganizowane:

 1. Stałe i lotne punkty zabezpieczenia medycznego.

 2. Lotne punkty kontrolne.

Art. 18. Po upływie przewidzianego na Punkcie Kontrolno-Odżywczym limitu czasowego, punkt zostanie zamknięty. Uczestnicy, którzy nie opuszczą Punktu Kontrolno-Odżywczego w przewidzianym limicie czasowym lub dotrą na punkt po jego zamknięciu, zostaną zdyskwalifikowani i nie będą mogli kontynuować Zawodów.

Art. 19. Personel medyczny może podjąć decyzję o konieczności opuszczenia trasy przez uczestnika w przypadku zagrożenia jego życia lub zdrowia.

Art. 20. Nie licząc sytuacji wymagających interwencji medycznej, Organizator nie zapewnia transportu uczestników z Punktów Kontrolno-Odżywczych.

Art. 21. Korzystanie przez uczestników na trasach Zawodów ze zorganizowanej pomocy osób trzecich niezwiązanych z organizacją Zawodów, jest dozwolone wyłącznie w odległości maksymalnie 50m od Punktów Kontrolno-Odżywczych. Pomoc osób trzecich poza wyznaczonymi obszarami będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika.

Art. 22. Uczestnicy zobowiązani są do umieszczenia numeru startowego w widocznym miejscu na przedniej stronie ciała, w sposób umożliwiający odczytanie numeru startowego.

V. Uczestnictwo w Zawodach

Art. 23. Rejestracja uczestników dokonywana jest za pomocą formularza zgłoszeniowego na Stronie www.nordanrun.pl

Art. 24. Do wpisania na listę zawodników i uczestnictwa w Zawodach wymagane jest:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Zawodów oraz akceptacja regulaminu Zawodów.

 2. Wpłacenie wpisowego za uczestnictwo.

 3. Ukończenie 18. roku życia.

Art. 25. Wpisowe za uczestnictwo w Zawodach wynosi:

 1. Trasa 10 km – 80zł.

 2. Trasa 24 km – 100zł.

 3. Trasa 50 km – 120zł.

Art. 26. Członkom Stowarzyszenia „Wolsztyński Klub Biegowy” i pracownikom firmy NorDan Sp. z o.o. przysługuje 50% zniżki wpisowego.

Art. 27. Wpisowe za uczestnictwo w Zawodach, należy wpłacić elektronicznym system wpłat on-line na rachunek bankowy Organizatora za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego firmy „Plus-Timing”, w terminie 14 dni licząc od dnia rejestracji. Osoba, która nie zapłaci wpisowego w tym terminie, zostanie wykreślona z listy zawodników.

Art. 28. W przypadku rezygnacji ze startu wpisowe za uczestnictwo w Zawodach nie podlega zwrotowi.

Art. 29. Zmiana wybranej trasy lub przepisanie uczestnictwa na inną osobę są możliwe do dnia 31.07.2022r. za pośrednictwem firmy „Plus-Timing”

Art. 30. Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu zgłoszonych i opłaconych uczestników (300 osób dla wszystkich trzech tras) lub do 29.08.2022r.

Art. 31. O zarejestrowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń i data wpływu wpisowego na rachunek bankowy Organizatora.

Art. 32. O zamknięciu listy zawodników Organizator poinformuje w „Komunikacie Startowym” na Stronie.

Art. 33. Nie jest możliwa rejestracja i wpłata wpisowego w dniu Zawodów w biurze zawodów.

VI. Harmonogram Zawodów

Art. 34. Sobota 03.09.2022r.:

 1. 07:00 – otwarcie biura Zawodów i rozpoczęcie wydawania pakietów startowych.

 2. 08:30 – obowiązkowa odprawa dystansu 50 km.

 3. 09:00 – start dystansu 50 km.

 4. 10:00 – start dystansu 24 km.

 5. 11:00 – start dystansu 10 km.

 6. 15:00 – rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród.

 7. 17:00 – zakończenie Zawodów.

VII. Klasyfikacje

Art. 35. Na wszystkich trzech trasach Zawodów prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 1. Generalna kobiet – pierwsze trzy miejsca.

 2. Generalna mężczyzn – pierwsze trzy miejsca.

 3. Wiekowe kobiet – pierwsze trzy miejsca z poniższych kategorii:

  • K20 – 18 do 29 lat,

  • K30 – 30 do 39 lat,

  • K40 – 40 do 49 lat,

  • K50 – 50 do 59 lat,

  • K60 – 60 lat i powyżej.

 4. Wiekowe mężczyzn – pierwsze trzy miejsca z poniższych kategorii:

  • M20 – 18 do 29 lat,

  • M30 – 30 do 39 lat,

  • M40 – 40 do 49 lat,

  • M50 – 50 do 59 lat,

  • M60 – 60 lat i powyżej.

Art. 36. Przypisanie do kategorii wiekowej następuje według roku urodzenia.

Art. 37. Warunkiem sklasyfikowania jest przekroczenie przez uczestnika linii mety na wybranej trasie o własnych siłach i w wyznaczonym limicie czasu oraz stwierdzenie pobytu na wszystkich znajdujących się na wybranej trasie Punktach Kontrolno-Odżywczych.

Art. 38. W celu ustalenia kolejności i czasu przebywania uczestników na trasie, Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu za pośrednictwem firmy „Plus-Timing”.

VIII. Nagrody

Art. 39. Uczestnicy Zawodów, którzy w ramach klasyfikacji generalnych kobiet i mężczyzn zajmą pierwsze trzy miejsca, otrzymają:

 1. Pamiątkową statuetkę.

 2. Nagrodę pieniężną.

 3. Voucher na start w „NorDan RUN” 2023r.

Art. 40. O wysokości nagród pieniężnych Organizator poinformuje w „Komunikacie Startowym” na Stronie.

Art. 41. Uczestnicy Zawodów, którzy w ramach kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn zajmą pierwsze trzy miejsca, otrzymają pamiątkowy dyplom.

Art. 42. Wszyscy uczestnicy Zawodów, którzy ukończą wybraną przez siebie podczas zapisów trasę, otrzymają pamiątkowy medal.

Art. 43. Nagrody w klasyfikacjach generalnych nie dublują się z nagrodami w kategoriach wiekowych.

Art. 44. Odbiór nagród jest możliwy tylko w dniu Zawodów, podczas trwania ceremonii wręczania nagród. Organizator nie wysyła nagród.

IX. Świadczenia dla uczestników

Art. 45. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom Zawodów następujące świadczenia:

 1. Profesjonalne zabezpieczenie medyczne.

 2. Oznakowane i zabezpieczone trasy.

 3. Profesjonalny elektroniczny pomiar czasu.

 4. Zorganizowane Punkty Kontrolno-Odżywcze.

 5. Dostęp do toalet, szatni i pryszniców w obiekcie „Fala Park”.

 6. Pakiet żywieniowy w strefie mety.

 7. Pakiet startowy zawierający:

  • numer startowy ze zintegrowanym chipem do pomiaru czasu,

  • worek materiałowy (miękki plecak),

  • gadżety od sponsora tytularnego.

Art. 46. O dokładnej zawartości pakietu startowego Organizator poinformuje w „Komunikacie Startowym” na Stronie.

Art. 47. Odbiór pakietu startowego możliwy będzie w biurze zawodów w sobotę 03.09.2022r. od godziny 07:00 do 11:00.

X. Wyposażenie uczestników Zawodów

Art. 48. Wyposażenie obowiązkowe uczestników Zawodów na trasach 24 i 50 km obejmuje:

 1. Sprawny i naładowany telefon komórkowy, z wpisanym numerem do zabezpieczenia medycznego Zawodów.

 2. Dokument tożsamości.

 3. 0,5 litra napoju na starcie.

 4. Kubek, butelkę lub bidon do napojów na Punktach Kontrolno-Odżywczych.

 5. Folię termoizolacyjną (NRC).

Art. 49. Wyposażenie zalecane uczestników Zawodów na wszystkich trzech trasach obejmuje:

 1. Odzież chroniącą przed zimnem i deszczem.

 2. Apteczkę pierwszej pomocy (zalecane wyposażenie: plastry, środki opatrunkowe, środki przeciwbólowe, bandaż elastyczny).

 3. Żywność.

Art. 50. Wyposażenie zalecane uczestników Zawodów na trasie 10 km obejmuje:

 1. Sprawny i naładowany telefon komórkowy z wpisanym numerem do zabezpieczenia medycznego Zawodów.

 2. Dokument tożsamości.

 3. 0,5 litra napoju na starcie.

 4. Kubek, butelkę lub bidon do napojów na Punktach Kontrolno-Odżywczych.

Art. 51. Na Punktach Kontrolno-Odżywczych nie będzie kubków jednorazowych. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania własnego kubka, butelki lub bidonu.

 

 

XI. Ochrona danych osobowych i wizerunku

Art. 52. Administratorami danych osobowych są: Stowarzyszenie „Wolsztyński Klub Biegowy” oraz firma „Plus-Timing”; w celu przeprowadzenia rejestracji uczestników i klasyfikacji Zawodów.

Art. 53. Udostępnione dane osobowe uczestników Zawodów przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w celu przeprowadzenia Zawodów tj.:

 1. Rejestracji uczestników.

 2. Przypisania do odpowiedniej kategorii wiekowej.

 3. Ustalenia wysokości wpisowego.

 4. Wyłonienia i prezentacji uczestników, w szczególności poprzez ogłoszenie ich danych osobowych publicznie przez konferansjera na mecie biegu oraz w trakcie wręczenia nagród.

 5. Prezentacji list zawodników na stronie internetowej Zawodów i firmy „Plus-Timing” (bez ograniczenia czasowego) w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub.

 6. Prezentacji list zawodników w biurze zawodów, w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, rok urodzenia.

 7. Weryfikacji uczestnika Zawodów w biurze zawodów i ewentualnego ustanowienia pełnomocnika, który w imieniu uczestnika dokona odbioru przysługującego uczestnikowi pakietu startowego.

 8. Wysłania SMS z wynikiem dla każdego uczestnika, z czasem netto, brutto, międzyczasami, miejscem w klasyfikacjach, a także istotnych informacji dotyczących organizacji i przeprowadzenia Zawodów.

Udostępnione dane osobowe uczestników Zawodów, przetwarzane będą również na potrzeby Organizatora w celach informacyjnych, statystycznych i archiwalnych.

Art. 54. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust.1 i ust. 2  jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Art. 55. W związku z faktem, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez uczestnika lub pełnomocnika uczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ona zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana w następujący sposób:

 1. Poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby administratora danych osobowych.

 2. Poprzez złożenie stosownego oświadczenia w biurze zawodów.

Art. 56. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów. Okres ten wynika z wewnętrznych procedur administratora danych osobowych dostosowanych do powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących działalności archiwalnej w szczególności ustawy z dnia 14.07.1993r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi albo do momentu wycofania zgody.

Art. 57. Podanie danych osobowych uczestnika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Zawodach.

Art. 58. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie i wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach dotyczących Zawodów.

XII. Postanowienia końcowe

Art. 59. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu tras Zawodów w czasie trwania Zawodów, jeżeli będą za tym przemawiać niezależne od Organizatora okoliczności, które mogłyby stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników lub mogłyby mieć wpływ na przebieg Zawodów.

Art. 60. Organizator nie zapewnia uczestnikom Zawodów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Art. 61. Organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w Zawodach.

Art. 62. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora, do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

Art. 63. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu przez uczestnika podczas Zawodów, są ostateczne i nieodwołalne.

Art. 64. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty wpisowego, oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Art. 65. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Zawodach.

Art. 66. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wchodzenia przez uczestników na tereny stanowiące własność prywatną nie znajdujące się bezpośrednio na trasach Zawodów.

Art. 67. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa, a w szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.

Art. 68. Ze względu na specyfikę Zawodów, Organizator nie przewiduje konieczności ograniczania lub wyłączania ruchu drogowego na drogach publicznych, przez które przebiegać będą trasy Zawodów.

Art. 69. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do zasad ochrony przyrody, a w szczególności nieporzucania śmieci na trasach Zawodów poza wyznaczonymi punktami. Porzucenie śmieci poza wyznaczonymi punktami będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika.

Art. 70. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do uwag, wskazówek i poleceń Organizatora oraz osób zabezpieczających trasy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za skutki niezastosowania się do uwag, wskazówek i poleceń Organizatora oraz osób zabezpieczających trasy.

Art. 71. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do zasad „fair play”.

Art. 72. Ewentualne protesty mogą być składane przez uczestników w dniu Zawodów do Dyrektora Zawodów. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni.

Art. 73. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, uczestnicy zobowiązani są dostosować się do przepisów sanitarnych, które będą obowiązywały w dniu Zawodów.

Art. 74. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji Zawodów będą podawane na Stronie w formie „Komunikatów Startowych”.

Art. 75. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym ma obowiązek informowania na Stronie w formie „Komunikatów Startowych”.

Art. 76. Organizator zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zwrotu wpisowego, adekwatnie do wysokości poniesionych przez niego kosztów, w przypadku odwołania lub zmiany sposobu organizacji Zawodów z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Art. 77. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest ostateczna i nieodwołalna.

bottom of page